Integrētās mediācijas pirmās zvaigznes apmācība

Apmācības vada Peter Wallisch angļu valodā ar tulkojumu latviski.
Peter Wallisch ir biedrības „Integrētā mediācija" Vācijā valdes loceklis, jurists un praktizējošs mediators no Vācijas. Artūra Trossena kolēģis apmācību vadīšanā Vācijā un citās valstīs. Vada dažāda veida mediācijas, tajā skaitā mediācijas apdrošināšanas jautājumos un mediācijas pa telefonu.

Semināros iegūtās zināšanas dalībnieki var izmantot arī ārpus konfliktiem un formālas procedūras, piemēram, jebkurā mijiedarbībā, attiecībās ar otru cilvēku, cilvēka iekšēju lēmumu pieņemšanā vai lai veicinātu un uzlabotu piederības sajūtu, kopābūšanas sajūtu un kopdarbības sajūtu.

1.modulis. Ievads mediācijā. Saturs, ko Jūs apgūsiet:

 • Mediācijas pamati un procesa norise

 • Mediācijas raksturs, struktūra, principi un noteikumi

 • Sarunu vadīšanas paņēmieni, prasmes un metodes

 • Personiskās prasmes, attieksme un lomu izpratne

 • Mediatora ētika

2.modulis. Mediācijas process. Saturs, ko Jūs apgūsiet:

 • Piecu fāžu izpratne (meta fāze; mediācijas vienošanās noslēgšana; situācijas, tēmu un viedokļu noskaidrošana; vēlmju un interešu atklāšana; iespējamo risinājumu meklēšana; vienošanās par risinājumu)

 • Katras mediācijas fāzes robežas, uzdevumi un pielietotās metodes

 • Mediācijas fāžu secīguma pamatojums

 • Mediācijas un fāžu struktūras izprašana no dažādu disciplīnu viedokļa (psiholoģiskā, juridiskā, filozofiskā, stratēģiskā uc.)

 • Mediācijas gadījuma plānošana un vadīšana

3.modulis. Konflikti. Saturs, ko Jūs apgūsiet:

 • Konfliktu teorijas (nulles summas spēle, Glāsla konfliktu eskalācijas teorija)

 • konfliktu veidi un dimensijas (racionālie, emocionālie un vērtību konflikti)

 • konfliktu apslēptie cēloņi (sistēma un struktūra, piemēram)

 • konfliktu sekas (piemēram, stress, neveselīga konkurence starp kolēģiem, mobings un bosings)

 • Konfliktu kartes un hipotēzes

 • Hārvardas sarunu vešanas modelis

4.modulis. Mediācijas veidi un īpatnības. Saturs, ko Jūs apgūsiet:

 • Dažādu mediācijas veidu padziļināta izpratne (stāstījuma mediācija, veicinošā mediācija, izvērtējošā mediācija, evaluatīvā mediācija, fasilitatīvā mediācija, transformatīvā mediācija un integrētā mediācija)

 • Piemērotākā mediācijas veida izvēle atkarībā no konflikta veida, dimensijām un cēloņiem

 • Mediācija kā process, kurā tiek risinātas dilemmas, sociālie un psiholoģiskie konflikti

 • Supervīzijas loma un nepieciešamība

 • Tiesības mediācijā, juridiski pamatotu lēmumu pieņemšana tiesiski nozīmīgās lietās

 • Latvijas Mediācijas likums

 • Bērnu tiesību aizsardzība mediācijā


Katrā apmācības modulī ar lomu spēlēm praktiski apgūsiet mediatora prasmes.

Apmācības notiks Rīgā, norises laiks 9:00-17:00.

Semināru laiki var tikt mainīti.

Pieteikties uz e-pastu baiba@strupisa.lv

Apmācību beigās dalībniekiem ir iespēja iegūt mediatora pirmās zvaigznes sertifikātu, ja tiek izpildītas sertifikācijas prasības (vismaz 90% lekciju apmeklējums, mājas uzdevumu izpilde, aktīva dalība lomu spēlēs, kas pierāda praktisko iemaņu apgūšanu, eksāmena darbs).

Apliecības par dalību moduļos ir derīgi mediatora apmācības apliecinājumi, lai pieteiktos Latvijas valsts sertifikācijas eksāmenam saskaņā ar Mediācijas likumu.