Integrētās mediācijas pirmās zvaigznes kursi 2023

Apmācības vadīs Baiba Strupiša un Peter Wallisch (angļu valodā ar tulkojumu latviski).

Baiba Strupiša ir sarunu vedēja, sertificēta mediatore, trenere un mentore ar 20 gadu pieredzi jurisprudencē. Praktizējas tādās jomās, kā komerctiesības, dalībnieku attiecības, valdes un padomes atbildība, M&A darījumi, banku un finanšu tirgu darījumi, konkurences tiesības, privātais un riska kapitāls, valsts uzņēmumi, sarunu vešana komercdarījumu ietvaros.

Peter Wallisch ir advokāts ar vairāk kā 20 gadu pieredzi un 10 gadu pieredzi kā mediācijas pasniedzējs, kurš vadījis vairāk nekā 50 seminārus Latvijā. P.Wallisch ir ilggadējs biedrības „Integrētā mediācija Vācijā” biedrs un “Integrētā mediācija Latvijā” valdes priekšsēdētājs. Vada dažāda veida mediācijas, tajā skaitā mediācijas apdrošināšanas un darba tiesību jautājumos. Viņš ir uzņēmējdarbības tiesību pasniedzējs Manheimas duālajā universitātē Vācijā. Artūra Trossena kolēģis apmācību vadīšanā Vācijā un citās valstīs.

Semināros iegūtās zināšanas dalībnieki var pielietot ne tikai konfliktu situācijās, bet arī citos starpdisciplināros kontekstos, piemēram, komunikācijas uzlabošanā, attiecībās ar citiem cilvēkiem, personisko lēmumu pieņemšanā vai piederības sajūtas, kopā būšanas sajūtas un sadarbības veicināšanā.

  1. modulis. Ievads mediācijā.

Datumi: 12. oktobris – 14. oktobris. Kursa saturs:

Mediācijas pamati un procesa norise.

Mediācijas būtība, struktūra, pamatprincipi un norises kārtība.

Sarunu vadīšanas metodes un prasmes.

Personiskas kompetences, attieksmes un lomas mediācijā.

Mediatora ētika.

Tiesības mediācijā, juridiskās pamatnostādnes lēmumu pieņemšanai juridiski nozīmīgos gadījumos.

Latvijas Mediācijas likuma aspekti.

Bērnu tiesību aizsardzība mediācijas procesā.

  1. modulis. Mediācijas process.

Datumi: 2. – 4. novembris. Kursa saturs:

Piecu fāžu izpratne (meta fāze; līguma ar mediatoru noslēgšana; situācijas, tēmu un viedokļu noskaidrošana; vēlmju un interešu atklāšana; iespējamo risinājumu meklēšana, vienošanās par risinājumu).

Katras mediācijas fāzes robežas, uzdevumi un pielietotās metodes.

Mediācijas procesa secīguma pamatojums.

Mediācijas un fāžu struktūru analīze no dažādām perspektīvām (psiholoģiskā, juridiskā, filozofiskā, stratēģiskā u.c.).

Mediācijas gadījuma plānošana un vadīšana.

  1. modulis. Konflikti.

Datumi: 23. – 25. novembris. Kursa saturs:

Konfliktu teorētiskās pieejas (nulles summas spēle, Glāsla konfliktu eskalācijas teorija).

Konfliktu veidi un dimensijas (racionālie, emocionālie un vērtību konflikti).

Slēptie konfliktu cēloņi (piemēram, sistēmiskie un struktūras cēloņi).

Konfliktu sekas (piemēram, stresa ietekme, nelabvēlīga konkurence kolēģu vidū, mobings un bosings).

Konfliktu kartes un hipotēzes.

Hārvardas sarunu modelis.

  1. modulis. Mediācijas veidi un īpatnības.

Datumi: 14. – 16. decembris. Kursa saturs:

Dažādu mediācijas veidu padziļināta analīze (stāstījuma mediācija, veicinošā mediācija, izvērtējošā mediācija, evaluatīvā mediācija, fasilitatīvā mediācija, transformatīvā mediācija un integrētā mediācija).

Atbilstošākā mediācijas veida izvēle atkarībā no konflikta rakstura, dimensijām un cēloņiem.

Mediācija kā process, lai risinātu sarežģītus jautājumus, sociālos un psiholoģiskos konfliktus.

Supervīzijas loma un nepieciešamība.

Visi apmācības moduļi ietvers praktiskas lomu spēles, lai dalībnieki praktiski apgūtu mediatora prasmes.

Apmācības notiks Rīgā, Aspazijas bulvārī 32, norises laiks būs no 10:00 līdz 17:00.

Lai pieteiktos, aicinām aizpildīt anketu šeit:

Apmācību beigās dalībniekiem ir iespēja iegūt mediatora pirmās zvaigznes sertifikātu, ja tiek izpildītas sertifikācijas prasības (vismaz 90% nodarbību apmeklējums, mājas uzdevumu izpilde, aktīva līdzdalība lomu spēlēs, kas apliecina praktisko prasmju iegūšanu, eksāmena darbs).

Dalībnieku apliecības par dalību moduļos ir derīgas kā mediācijas apmācību apliecības un var tikt izmantotas, lai pieteiktos Latvijas valsts sertifikācijas eksāmenam saskaņā ar Mediācijas likumu.

Apmācību maksa:

Piesakoties vienam vai vairākiem moduļiem un maksājot par katru moduli atsevišķi – 350 EUR par katru moduli.

Par visiem četriem moduļiem (kopējais apmērs 120 stundas) samaksājot vienā maksājumā pirms pirmā moduļa – 1120 EUR (viena moduļa cena 280 EUR).

Pieteikties visiem moduļiem, bet samaksāt katram atsevišķi 1260 EUR (viena moduļa cena 315 EUR).

Vairāk informācija:

22003100 (whatsapp friendly)

info@integretamediacija.lv