<< Aprīlis 2021 >>
Prm Otr Tre Cet Pie Ses Svē
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Aktualitātes > Mediatoru sertifikācija > Kopējā informācija

Kopējā informācija

SERTIFICĒTU MEDIATORU PADOME
INFORMĀCIJA
par pieteikšanos mediatora sertifikācijas pārbaudījumam

Prasības kandidātiem sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai 

 • Kandidāts ir rīcībspējīga, 25 gadu vecumu sasniegusi fiziskā persona.
 • Kandidāts ir saņēmis valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu dokumentu.
 • Kandidāts prot valsts valodu augstākajā līmenī.
 • Kandidāts ir ar nevainojamu reputāciju.
 • Attiecībā uz kandidātu nepastāv Mediācijas likuma 19.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.
 • Kandidāts apguvis mediatora apmācības kursu ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā.
 • Kandidāts ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieteicies sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai, iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus un ir veicis samaksu par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu (mediatora sertificēšanu).
 • Kandidātam ir paziņots par atļauju kārtot sertifikācijas pārbaudījumu Ministru kabineta 05.08.2014 noteikumu Nr.433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība" 19.punktā noteiktajā kārtībā.

Persona nevar kļūt par sertificētu mediatoru, saskaņā ar Mediācijas likuma 19.panta 2. daļu, ja:

 • ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai pret to izbeigts kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu uz nereabilitējoša pamata;
 • ir aizdomās turētais vai apsūdzētais krimināllietā;
 • saskaņā ar tiesas spriedumu nevar sniegt mediācijas pakalpojumus.

Pieteikšanās termiņš pārbaudījuma kārtošanai - 2020.gada 31.augusts 

Dokumentu iesniegšana

Iesniegumu var iesniegt parakstot dokumentus ar elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu: smp@smp.lv vai nosūtot pa pastu likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus uz Sertificētu mediatoru padomes biroju, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88, korpuss 2, 242. kabinetā, 4.stāvā, vai klātienē ierodoties birojā 27.augustā no pl.10.00 līdz pl.18.00.

Pārbaudījuma maksa – 205 EUR – ir jāiemaksā Sertificētu mediatoru padomes, reģistrācijas Nr. 90010455593, kontā Nr. LV45HABA0551039647763, kods HABALV22, A/S Swedbank, Tālr. Uzziņām 28050777, e-pasts: smp@smp.lv.

 

Pieteikšanās kārtība

 • Kandidāts piesakās sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai noteiktajā pieteikšanās termiņā (no 1.augusta līdz 31.augustam).
 • Lai pieteiktos sertifikācijas pārbaudījumam, kandidāts Sertificētu mediatoru padomei iesniedz iesniegumu par pieteikšanos sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai, apliecina iesniegto ziņu patiesumu un to, ka ir veicis samaksu par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu (mediatora sertificēšanu).
 • Kandidāts iesniegumam pievieno Ministru kabineta 05.08.2014 noteikumu Nr.433 17.punktā norādītos dokumentus.

Reģistrē un izskata pieteikšanas tikai termiņā iesniegtu iesniegumu, ja tam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti vai to likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecināti oriģinālu noraksti vai iesniedzot klātienē uzrādīti dokumentu oriģināli.

 Samaksas kārtība

 • Maksa par mediatora sertificēšanu ir 205,00 EUR (pievienotas vērtības nodokli nepiemēro).
 • Rekvizīti maksajuma veikšanai:

Saņēmējs: Sertificētu mediatoru padome

Reģistrācijas Nr.: 90010455593
Banka: „Swedbank" AS, HABALV22
Norēķinu konts: LV45HABA0551039647763

Maksājuma mērķis: Par sertifikācijas pārbaudījumu, kandidāta Vārds Uzvārds

Veicot maksājumu par mediatora sertifikācijas pārbaudījumu, maksājumā obligāti norādāms kandidāta vārds un uzvārds.

Maksājums par pārbaudījumu ir jāveic pirms visu dokumentu  iesniegšanas un iesniegumam jāpievieno maksājuma dokumenta kopija.

Iesniedzamie dokumenti

 • Iesniegums par pieteikšanos sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai. Iesnieguma paraugs
 • Iesniegumam pievienojamie dokumenti:
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija; 
  • Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formā); CV Europass paraugs
  • Dokuments, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu; 
  • Apliecinājums par mediācijas mācību kursa apguvi ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā; (Ja kandidāts klātienē iesniedz izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, viņš uzrāda minēto dokumentu oriģinālus)
  • Rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts atbilst Mediācijas likuma 19.panta pirmās daļas 2.punktam un uz kandidātu neattiecas Mediācijas likuma 19.panta otrajā daļā minētie ierobežojumi; 
  • Apliecinājums par atļauju personas datu apstrādei, Apliecinājuma paraugs;
  • Dokuments, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībam; 
  • Samaksas par pārbaudījuma kārtošanu dokumenta kopija.

Ja valsts valodas prasmi augstākajā līmenī neapliecina Sertificētu mediatoru padomei iesniedzamie izglītības dokumenti, iesniedz dokumentu, kas iegūts, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi.

Iesniedzamie dokumenti noformējami atbilstoši Dokumentu juridiska spēka likumam un Ministru kabineta 28.09.2010 noteikumiem Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.

Iesniegtos dokumentus kandidātam atpakaļ neizsniedz.

Atļauja/atteikums kārtot sertifikācijas pārbaudījumu

 • Par atļauju vai atteikumu kārtot sertifikācijas pārbaudījumu kandidātam paziņos, nosūtot lēmumu uz kandidāta iesniegumā norādīto deklarēto adresi mēneša laikā pēc iesnieguma par pieteikšanos sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai saņemšanas (iesnieguma reģistrēšanas datums).
 • Kandidātam atsaka sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu Ministru kabineta 05.08.2014 noteikumu Nr.433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība" 20.punktā noteiktajos gadījumos.
 • Atteikumu kārtot sertifikācijas pārbaudījumu kandidāts mēneša laikā pēc atteikuma paziņošanas var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

Atteikšanās no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas

Atteikties no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas kandidāts var, iesniedzot Sertificētu mediatoru padomei attiecīgu iesniegumu līdz pieteikšanās termiņa beigām.

Par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksātās summas atmaksa

 • Par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksāto summu atmaksā pilnā apmērā, ja iesniegums par atteikšanos no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas Sertificētu mediatoru padomē saņemts pieteikšanās sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai termiņā. Iesniegumā norāda rekvizītus par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksātās summas atmaksai.
 • Par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksātā summa netiek atmaksāta, ja iesniegums par atteikšanos no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas Sertificētu mediatoru padomē saņemts pēc minētā termiņa.
 • Ja kandidāts neierodas uz sertifikācijas pārbaudījumu neattaisnojošu vai Sertificētu mediatoru padomei nezināmu iemeslu dēļ, iemaksāto sertifikācijas pārbaudījuma maksu neatmaksā.
 • Par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksātā summa netiek atmaksāta, ja kandidātam atteikta sertifikācijas pārbaudījuma kārtošana vai kandidāts nenokārto sertifikācijas pārbaudījumu.

 Par sertifikācijas pārbaudījuma pirmās daļas norises laiku un vietu

Mediatoru sertifikācijas pārbaudījuma pirmā un otrā daļa notiks 2020. gada 6.oktobrī.

Sekas nepatiesas informācijas sniegšanai

Ja kandidāts sertificēšanas procesā sniedzis nepatiesas ziņas, viņam izsniegto mediatora sertifikātu anulē. Šādā gadījumā personai nākotnē liegts pretendēt uz mediatora sertifikātu.

Atsauce uz tiesību normām

 

 

Mediācija LV
Home