Kopējā informācija

SERTIFICĒTU MEDIATORU PADOME
INFORMĀCIJA
par pieteikšanos mediatora sertifikācijas pārbaudījumam

Prasības kandidātiem sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai 

Persona nevar kļūt par sertificētu mediatoru, saskaņā ar Mediācijas likuma 19.panta 2. daļu, ja:

Pieteikšanās termiņš pārbaudījuma kārtošanai - 2020.gada 31.augusts 

Dokumentu iesniegšana

Iesniegumu var iesniegt parakstot dokumentus ar elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu: smp@mediacija.lv vai nosūtot pa pastu likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus uz Sertificētu mediatoru padomes biroju, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88, korpuss 2, 242. kabinetā, 4.stāvā, vai klātienē ierodoties birojā 27.augustā no pl.10.00 līdz pl.18.00.

Pārbaudījuma maksa – 205 EUR – ir jāiemaksā Sertificētu mediatoru padomes, reģistrācijas Nr. 90010455593, kontā Nr. LV45HABA0551039647763, kods HABALV22, A/S Swedbank, Tālr. Uzziņām 28050777, e-pasts: smp@mediacija.lv.

 

Pieteikšanās kārtība

Reģistrē un izskata pieteikšanas tikai termiņā iesniegtu iesniegumu, ja tam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti vai to likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecināti oriģinālu noraksti vai iesniedzot klātienē uzrādīti dokumentu oriģināli.

 Samaksas kārtība

Saņēmējs: Sertificētu mediatoru padome

Reģistrācijas Nr.: 90010455593
Banka: „Swedbank" AS, HABALV22
Norēķinu konts: LV45HABA0551039647763

Maksājuma mērķis: Par sertifikācijas pārbaudījumu, kandidāta Vārds Uzvārds

Veicot maksājumu par mediatora sertifikācijas pārbaudījumu, maksājumā obligāti norādāms kandidāta vārds un uzvārds.

Maksājums par pārbaudījumu ir jāveic pirms visu dokumentu  iesniegšanas un iesniegumam jāpievieno maksājuma dokumenta kopija.

Iesniedzamie dokumenti

Ja valsts valodas prasmi augstākajā līmenī neapliecina Sertificētu mediatoru padomei iesniedzamie izglītības dokumenti, iesniedz dokumentu, kas iegūts, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi.

Iesniedzamie dokumenti noformējami atbilstoši Dokumentu juridiska spēka likumam un Ministru kabineta 28.09.2010 noteikumiem Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.

Iesniegtos dokumentus kandidātam atpakaļ neizsniedz.

Atļauja/atteikums kārtot sertifikācijas pārbaudījumu

Atteikšanās no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas

Atteikties no sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas kandidāts var, iesniedzot Sertificētu mediatoru padomei attiecīgu iesniegumu līdz pieteikšanās termiņa beigām.

Par sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu samaksātās summas atmaksa

 Par sertifikācijas pārbaudījuma pirmās daļas norises laiku un vietu

Mediatoru sertifikācijas pārbaudījuma pirmā un otrā daļa notiks 2020. gada 6.oktobrī.

Sekas nepatiesas informācijas sniegšanai

Ja kandidāts sertificēšanas procesā sniedzis nepatiesas ziņas, viņam izsniegto mediatora sertifikātu anulē. Šādā gadījumā personai nākotnē liegts pretendēt uz mediatora sertifikātu.

Atsauce uz tiesību normām